Reklamacija


Postupak reklamacije:

Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka na sledeće načine:

  • 1. Lično na adresi Boma d.o.o., Knićaninova 3, 11158 Beograd
  • 2. Slanjem uređaja na adresu Boma d.o.o. uz popunjen, potpisan i pečatiran reklamacioni list u 2 (dva) primerka.
  • 3. Pozivanjem broja: +381 11 30 30 840.
  • 4. Prijavom na mail: service@boma.rs

Obaveza potrošača jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun ili kopiju računa. Iako Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da ambalažu sačuvate radi obezbeđenja sigurnijeg transporta robe u ovlašćeni servis.

Napomena: Obratite pažnju na uslove koje proizvođač propisuje u garantnom listu izdatom za ispravno funkcionisanje stvari u periodu dužem od 2 (dve) godine, jer je moguće da kao poseban uslov koji kupac mora da poštuje bude navedeno i čuvanje ambalaže.

Download link za formular:   Reklamacioni_list_Boma.docx